søndag 2. november 2014

Innkalling Gildeting 2014 i Langhus SGG

Innkalling Gildeting 2014 i Langhus St. Georgs Gilde


Det innkalles til Gildeting i Langhus St. Georgs Gilde på Langhus speiderhus 18. november 2014 kl. 20.00. Alle gildets medlemmer har stemmerett.
Forslag til behandling på Gildetinget må være Gildeledelsen i hende 14. november. Forslagene kan sendes til gilde@1langhus.no

SAKSLISTE

1. Konstituering
a)      Valg av møteleder. Gildeleder foreslås.
b)      Valg av referent. Visegildemester foreslås.
c)       Valg av person til å underskrive protokoll.

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Valg
a)      Valg av Gildemester for 1 år (med innstilling på at vedkommende blir sittende i 2 år)
b)      Valg av Styremedlem for 2 år

5. Årsplan

6. Budsjett

7. Innkomne forslag / Eventuelt


Avslutning med speiderbønn.
Underveis blir det pause med bevertning. Om noen kunne tenke seg å stille med kake, si ifra til Thorbjørn eller Svein.


Hilsen


Gildeledelsen